Nội địa (Domestic Shipping)

Sản phẩm dành cho thị trường nội địa, áp dụng cước vận chuyển nội địa.